Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere service aangeboden op www.https://bricksbuddy.nl door BricksBuddy B.V., hierna te noemen: “BricksBuddy B.V.”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van de services aangeboden op www.https://bricksbuddy.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en BricksBuddy B.V. zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle biedingen, offertes en aanbiedingen van BricksBuddy B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de bieding, offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de bieding, offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of BricksBuddy B.V. deze aanbieding om wat voor reden dan ook niet langer tegen de aangeboden voorwaarden wil of kan uitvoeren.
BricksBuddy B.V. kan niet aan zijn biedingen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de biedingen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een samengestelde prijsopgave of bieding verplicht BricksBuddy B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of aankoop tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Gebruiker is bij een aanbieding van een woning aan BricksBuddy B.V. zelf eigenaar of anderszins wettelijk gerechtigd deze woning aan te bieden.
Gebruiker biedt alleen objecten aan waar geen beslaglegging door een derde partij op ligt.

Artikel 3. Overmacht
BricksBuddy B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien BricksBuddy B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BricksBuddy B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BricksBuddy B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BricksBuddy B.V. of van derden daaronder begrepen. BricksBuddy B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BricksBuddy B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
BricksBuddy B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
De door BricksBuddy B.V. geleverde informatie en overig intellectueel eigendom mag niet worden gedeeld met derden of worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 5. Garanties
De door BricksBuddy B.V. geleverde informatie biedt geen enkele garanties betreft bruikbaarheid, waarde of anderszins aan de Gebruiker.
Een bod op een woning door BricksBuddy B.V. of door derden kan altijd, binnen wettelijke kaders, worden ingetrokken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
BricksBuddy B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve, onvolledige of anderszins onjuiste informatie die door BricksBuddy B.V. of derden is verstrekt.
Indien BricksBuddy B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
BricksBuddy B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BricksBuddy B.V. is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien BricksBuddy B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BricksBuddy B.V. beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat periode van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van BricksBuddy B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
BricksBuddy B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
BricksBuddy B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden waarmee BricksBuddy B.V. samenwerkt of derden waar BricksBuddy B.V. informatie mee deelt.

Artikel 7. Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart BricksBuddy B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BricksBuddy B.V. toerekenbaar is. Indien BricksBuddy B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden BricksBuddy B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BricksBuddy B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BricksBuddy B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
BricksBuddy B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BricksBuddy B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BricksBuddy B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van BricksBuddy B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BricksBuddy B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BricksBuddy B.V..
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.